โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

Login Form

Beauty & salon

นโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Base Management for Local Development : SBMLD)

โครงการ SBMLD : Beauty & Salon

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ครูรุศดา  บุญปัญญา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
331/4 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 |  T & F : (66) 0-5672-0843