โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

Login Form

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

ที่ตั้ง เลขที่ 331/4 ถนนสามัคคีชัย  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ประวัติโดยสังเขป

           โรงเรียนเทศบาล  3 (ชาญวิทยา) ตั้งอยู่เลขที่  331/4   ถนนสามัคคีชัย  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   โทรศัพท์  056-720843 โทรสาร 056-720843  เว็บไซด์โรงเรียน http://www.chanwittaya.ac.th สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีพื้นที่ 5 ไร่  และทางสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ให้ดูแลพื้นที่ของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในบริเวณเดียวกันอีก 30  ไร่  

ประวัติความเป็นมา

           โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539   เปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในปีการศึกษา 2539 นี้ เปิดรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 ห้องเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6  ชั้นละ 1 ห้องเรียน มีอาคารเรียน 1 หลังเป็นอาคาร ค.ส.ล. 4   ชั้นใต้ถุนโล่งจำนวน  18 ห้องเรียน ก่อสร้างในที่ราชพัสดุจังหวัดภายในบริเวณสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  เนื้อที่ 5 ไร่ งบประมาณการก่อสร้างได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นเงิน  8,000,000  บาท  (แปดล้านบาทถ้วน) และจากงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีพิเศษ  ประจำปีงบประมาณ 2537  โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2538

           โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เป็นโรงเรียนเทศบาลแห่งที่ 3 ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ในสมัยที่ นายชาญ  โฆษิตตานนท์  ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี นางบุญชื่น  อุทัยวงค์ เป็นเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา  นายเกรียงศักดิ์ โฆษิตตานนท์  นายโสภณ  บูรณวณิช  เป็นเทศมนตรี  นายวันชัย ก้าวสมบัติ  เป็นปลัดเทศบาล  และนางบุญราศรี  ตั้งศรีวงศ์  เป็นผู้อำนวยการกองการศึกษา   ในระยะนั้นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลได้รับความนิยมจากชุมชน  ส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน  ในโรงเรียนเทศบาลเป็นจำนวนมาก และเพิ่มขึ้นทุกปี จนอาคารเรียนและห้องเรียน ของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 2 แห่งที่มีอยู่เดิม  คือโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)   และ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) ไม่เพียงพอที่จะรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้ อีกทั้งบริเวณพื้นที่ของทั้งสองโรงเรียนก็คับแคบไม่สามารถขยายบริเวณออกไปได้อีก  ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้มีการขยายโอกาสทางการศึกษา  โดยเพิ่มระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ขึ้น  แต่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามเหตุผลและความจำเป็นข้างต้น นายชาญ โฆษิตตานนท์  จึงมีแนวคิดที่จะก่อสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่อีก 1  แห่งโดยดำเนินการจัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุนเหลือจ่ายกรณีพิเศษ  จากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น ในสมัยที่ นายบุณยรงค์ นิลวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษาท้องถิ่นและได้ขอเสนอญัตติผ่านสภาเทศบาลขอรับความเห็นชอบ ก่อตั้งโรงเรียนแห่งใหม่   พร้อมทั้งขออนุมัติที่จากราชพัสดุจังหวัดขอแบ่งเนื้อที่สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้เทศบาลดูแลรักษาอยู่ ให้เป็นสถานที่ก่อสร้างและเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ นายชาญ   โฆษิตตานนท์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นจึงขออนุมัติไปยังกระทรวงมหาดไทย ขนานนามโรงเรียนเทศบาลแห่งใหม่นี้ว่า “โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)”

           โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2539 เมื่อวันที่ 10  พฤษภาคม  2539 มีนักเรียน จำนวน 157 คน  มี นายเดช  ศุภสาร ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่   มีพนักงานครู  จำนวน   8  คน  

           การดำเนินการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการศึกษา  เทศบาลฯได้ดำเนินการรายงานขอรับงบประมาณสนับสนุน  จากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณมาให้ส่วนหนึ่งและได้รับการสนับสนุนจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์  จังหวัดเพชรบูรณ์   นายประธาน  สว่างวโรรส จัดสรรให้จำนวน  171,200 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยการประมาณการของนายวิศัลย์ โฆษิตตานนท์    และนายประทิน นาคสำราญได้บริจาคเงินเป็นค่าก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนจึงทำให้โรงเรียนเทศบาล3(ชาญวิทยา) สามารถเปิดดำเนินการได้ด้วยความเรียบร้อย   บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามนโยบายของคณะเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล “กลุ่มพัฒนา” ในนามของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์อย่างเต็มภาคภูมิ

           ต่อมาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์   มีคำสั่งเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ที่ 321/839  ลงวันที่ 13 สิงหาคม  2539 ให้นางอรพินท์  บุญเรืองรักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)  ในปีการศึกษา  2540  เปิดรับสมัคร นักเรียนระดับอนุบาลศึกษา  ระหว่างอายุ 3-5 ขวบ  เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาลศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูประจำการ  20 คน ครูอัตราจ้าง  1  คน  ครูอาสาสอนพิเศษ 1  คน   มีนักเรียนทั้งหมด   555   คน

           ในปีการศึกษา   2542   คณะเทศมนตรี นำโดยนายวิศัลย์   โฆษิตตานนท์  นายกเทศมนตรีมีนโยบายให้โรงเรียนเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ทั้ง 3  โรงเรียน จัดการเรียนการสอนแยกเป็นระดับ โดยกำหนดให้โรงเรียนเทศบาล  2  (วัดภูเขาดิน) จัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)    เปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา  และให้โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)  เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษา

           ปัจจุบัน  โรงเรียนเทศบาล 3  (ชาญวิทยา) ภายใต้การบริหารงาน  โดย  นายนิรัตน์ จันทร์เที่ยง  ดำรงตำแหน่ง   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  มีพนักงานครู - ครูจ้างสอน  จำนวน 40  คน  นักการ – ภารโรง  จำนวน 3  คน  นักเรียน   560 คน 

โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
331/4 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 |  T & F : (66) 0-5672-0843