โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

Login Form

บุคลากร

หัวหน้าสายชั้น

สายชั้น ม.1

นายมานิต  สมานพันธ์

สายชั้น ม.2

นายนิกร  คงแท้

สายชั้น ม.3

นายอานนท์  เจริญสุข

สายชั้น ม.4

น.ส.ชญานันท์  ธัญชนวรรธน์

สายชั้น ม.5

นายกิตติพงษ์  ฟากเซ

สายชั้น ม.6

นายวิฑูลย์  แซมสีม่วง

ฝ่ายบริการ

นางบุษดี  บะคะ

น.ส.รุศดา  บุญปัญญา

นายโชคชัย  ชัยประเสริฐ

นายชัยวัฒน์  สัตยาธนวัฒน์

นางสุนันทา  มิยา

น.ส.สุพิชญา  ชูสกุล

น.ส.เบญจกันย์  จันทร์ทักษ์

นายเต็มสิทธิ  ลิ้มศุภรัตน์

นายนิกร  คงแท้

น.ส.นฤดี  ชัยโฉม

นางยลพัชร์  สีป้อ

นางรัชกุล  ปฐมทศพร

น.ส.อารยา ณ ลำพูน

น.ส.ลักขณา  จินากลึง

 

ฝ่ายธุรการ

งานธุรการ

นายนิรัตน์  จันทร์เที่ยง

นายเต็มสิทธิ  ลิ้มศุภรัตน์

นางเกษร  นิติลียานนท์

น.ส.ยุภาพรรณ  รักษ์ยศ

น.ส.จินตนา  บุญเนตร

น.ส.ยลพัชร์  เมฆเจริญทรัพย์

นางอำภา  คำเสน

งานบุคลากร

นายเต็มสิทธิ  ลิ้มศุภรัตน์

น.ส.กิตติมา  จั่นมา

นางทิวา  นันท์ตา

น.ส.ธนพร  อินทรพรโสภิต

น.ส.กชวรา  โฆษิตานนท์

นางนุจรี  คล้ายนก

โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
331/4 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 |  T & F : (66) 0-5672-0843