โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

Login Form

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

นายสมชาย  เผือกตระกูลชัย
ประธานกรรมการสถานศึกษา

นางรสกร  ทองน้อย
กรรมการ (ผู้แทนอปท.)

นายอดุลย์  แก้วแกมทอง
กรรมการ (ผู้แทนองค์กรชุมชน)

นายดำรงศักดิ์  งามนิล
ผู้แทนผู้ปกครอง

พระจารุวัฒน์  ปุญญธาโร
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นางสาวรุศดา  บุญปัญญา
กรรมการ (ผู้แทนครู) 

น่งสาวเพชรรัตน์  นิลขำ
กรรมการ(ผู้แทนศิษย์เก่า)

นายนิคม  แท่นทอฃ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายวัชรินทร์  พรหมประเสริฐ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นางเนืองนิจ  สกุลวงศ์
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายอนุชา  วิจิตรศิลป์
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายบัญญัติ  แดงหน่าย
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นางสนธยา  แก้วกระจ่าง
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายสวัสดิ์  มาพาก
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายนิรัตน์  จันทร์เที่ยง
กรรมการและเลขานุการ

โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
331/4 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 |  T & F : (66) 0-5672-0843