รายงานการใช้ทำนองเพลงไทยประกอบการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านบทอาขยาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อเรื่อง            รายงานการใช้ทำนองเพลงไทยประกอบการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านบทอาขยาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อผู้วิจัย           นางสาว สุพิชญา   ชูสกุล
ตำแหน่ง           ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด              โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) กองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
กรมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
Full Text

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^