รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ โรงเรียนเทศบาล  3  (ชาญวิทยา)

เรื่อง    การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา  2563


 

ดาวน์โหลดคำสั่งประกาศรับสมัครนักเรียนคลิกที่นี่


                  ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้อนุมัติให้โรงเรียนเทศบาล  3 (ชาญวิทยา)  เปิดรับสมัครนักเรียน
เข้าเรียน  ประจำปีการศึกษา  2563 มีรายละเอียดดังนี้
    1.  รับสมัคร
              -  นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1       
              -  นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4       
    2.   คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.   กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา  2562  หรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2.   กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2562   หรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
      หรือเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3.   เป็นโสด   มีความประพฤติเรียบร้อย  ไม่ติดยาเสพติด  มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์  แข็งแรง
4.   มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี
               3.  หลักฐานการรับสมัคร
                        1.  ใบสมัครของโรงเรียนเทศบาล  3  (ชาญวิทยา) 
            2.  กรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว   ให้นำใบ ปพ.1  (สำเนา  1  ฉบับ) 
         กรณีผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาให้นำใบรับรองของสถานศึกษา  ปพ.7 
3.  รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด 1.5 นิ้ว      จำนวน 2 รูป
4.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดาและมารดา (สำเนาชนิดละ  1  ฉบับพร้อมลงนามรับรอง)  
5.  สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดาและมารดา (สำเนาชนิดละ  1 ฉบับพร้อมลงนามรับรอง)  
6.  หลักฐานการเปลี่ยน  ชื่อ-ชื่อสกุล  (ถ้ามี)  ของบิดา , มารดา  (ถ้ามี)
7.  ใบเกิด  (สูติบัตร)  (สำเนา 1  ฉบับพร้อมลงนามรับรอง)     
            4.  การรับสมัคร  และสอบคัดเลือก
                        1.  รับสมัคร       17 – 28  กุมภาพันธ์  2563  ระหว่างเวลา 08.30 -  16.30  น.
                                                 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
                        2.  สถานที่รับสมัครห้องวิชาการ  โรงเรียนเทศบาล  3  (ชาญวิทยา)
                                 331/4  ถนน   สามัคคีชัย   อำเภอ  เมือง  จังหวัด  เพชรบูรณ์ 
                              สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร  056-๗๒๐๘๔๓
3.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  16.30  น.
          ณ  ป้ายนิเทศของโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)  และ www.chanwittaya.ac.th
     5. กำหนดการสอบจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
วัน /เดือน / ปี เวลา วิชา
วันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.  2563 08.30-10.00  น.

10.20-12.00   น
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปรายวิชาคณิตศาสตร์  ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ     
สอบสัมภาษณ์         

     6.    ประกาศผลการสอบ
      วันพฤหัสบดีที่  5   มีนาคม   2563  เวลา  16.30  น.  ที่โรงเรียนเทศบาล  3  (ชาญวิทยา) และทางเว็บไซต์โรงเรียน
     7.    วันมอบตัว  และประชุมผู้ปกครอง 
      วันอาทิตย์ที่  8  มีนาคม  พ.ศ.  2563
      เวลา  08.30 น.    เชิญผู้ปกครองนักเรียนที่สอบได้  ประชุมที่ห้องประชุมพุทธรักษ์
                         อาคารชาญโฆษิต  และมอบตัวนักเรียน  พร้อมชำระค่ากิจกรรม
    นักเรียนคนใดไม่มามอบตัว  ตามวัน  เวลา  ที่กำหนด  ถือว่านักเรียนผู้นั้นสละสิทธิ์  และจะเรียกนักเรียน
ที่สอบขึ้นบัญชีสำรองมอบตัวแทน 
                  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  23  มกราคม  พ.ศ.  2563  เป็นต้นไป
                                          ประกาศ  ณ  วันที่  23  มกราคม  พ.ศ.  2563    

                                                                                                                             
    

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^