ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

     ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ 15) และคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 3197/2563 เรื่องการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยให้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่างอย่างเคร่งครัด 
     เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนที่จะได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงประกาศปิดเรียนสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองบูรณ์เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 
     สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2563

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^