ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาการอ่านบทอาขยาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

ชื่อเรื่อง           ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาการอ่านบทอาขยาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

ชื่อผู้วิจัย         นางสาว สุพิชญา  ชูสกุล
ตำแหน่ง         ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด             โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) กองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
กรมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

ชื่อเรื่อง           ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาการอ่านบทอาขยาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

ชื่อผู้วิจัย         นางสาว สุพิชญา  ชูสกุล
ตำแหน่ง         ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด             โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) กองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
กรมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
Full Text

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^