งดการจัดการเรียนการสอนแบบ on site

แจ้งนักเรียนและคณะครูทุกท่าน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์     มีมติให้งดการจัดการเรียนการสอนแบบ on site และให้ดำเนินการสอนแบบ Online หรืิอรูปแบบที่เหมาะสมตามบริบท   ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 มิถุนายน 2564 ดังนั้นให้นักเรียนแจ้งผู้ปกครองให้ทราบและให้นักเรียน เรียนในรูปแบบ Online ในวันเวลาดังกล่าว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^