ป้ายกำกับ งดการจัดการเรียนการสอนแบบ on site

งดการจัดการเรียนการสอนแบบ on site
งดการจัดการเรียนการสอนแบบ on site

20 มิ.ย. 2564 0 201

แจ้งนักเรียนและคณะครูทุกท่าน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติให้งดการจัดการเรียนการสอนแบบ on site และให้ดำเนินการสอนแบบ Online หรืิอรูปแบบที่เหมาะสมตามบริบท ตั้งแต่วันที่ 21 -

1
^