จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 1- 30 กันยายน 2564

????ประกาศคำสั่งเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (ฉบับที่ ๕ / ๒๕๖๔)
???? เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงประกาศการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยให้งดการจัดการเรียนการสอนแบบ On site (ภาคปกติ) และให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามบริบทและความพร้อมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง(On line , On demand , On hand , On air)
????????ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^